Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » VII sesja Rady Gminy Gorlice

dodano: 2019-05-22 08:34:04
W dniu 22 maja 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Gorlice.

Wśród podjętych uchwał i tematów przedstawianych na sesji znalazły się m.in.:

- Zapoznanie z informacją Komendanta Powiatowego Policji w Gorlicach na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Gorlice w roku 2018.
- Ocena realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz współdziałania z jednostkami  Ochotniczych Straży Pożarnych w  2018 r.
- Ocena realizacji zadań ujętych w planie działania Gminy w zakresie  obrony  cywilnej, ochrony ludności, zarządzania, reagowania   kryzysowego i spraw obronnych w 2018 roku.
- Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej za 2018 rok.
- Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Gorlice.
 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.
- Podjęcie uchwał w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gorlice.
- Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania inwestycyjne pn.”Budowa wodociągu wiejskiego we wsi Stróżówka (etap III)”.
- Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  na zadania inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika żelbetonowego na wodę pitną w Dominikowicach”.
- Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gorlice.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady i Wójt Gminy złożyli nowo wybranym sołtysom gratulacje i życzenia udanej współpracy pomiędzy sołectwami, a władzami samorządowymi.

W dniu 7 kwietnia 2019 r. odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Kadencja nowo wybranych sołtysów będzie trwać 5 lat licząc od dnia wyborów. Nowo wybrani sołtysi pełnią swoją funkcje od dnia 20 kwietnia 2019.

Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne