Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » „Korona Sądecka dla młodych”

dodano: 2018-05-30 11:41:01
Szansa dla ludzi młodych z subregionu sądeckiego – realizacja projektu pn. „Korona Sądecka dla młodych”!

VIII etap rekrutacji do projektu Korona Sądecka dla Młodych
 
Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w VIII naborze do projektu "Korona Sądecka dla młodych" od 25 października 2018 r. do 7 listopada 2018 r.

 
Projekt pn.: „Korona Sądecka dla młodych” jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w dniu 1 marca 2018 r.

Wartość projektu: 8 823 445,61 zł w tym dofinansowanie z UE 8 379 919,30 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 510 os. młodych (w tym 306 kobiet) zamieszkujących na terenie subregionu sądeckiego (tj. miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki oraz limanowski) poprzez zapewnienie profesjonalnego wsparcia w określaniu realnej ścieżki zawodowej, rozwijaniu i zdobywaniu kompetencji /doświadczenia zawodowego.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, czyli osoby w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy poniżej wymienione warunki:

nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),
nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Oferujemy:

Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
Indywidualną i kompleksową opiekę i wsparcie doradcy i pośrednika pracy prowadzoną przez cały okres udziału danego Uczestnika w Projekcie;
Szkolenia;
Staże;
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej /pomoc de minimis/;
Granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy;
Wsparcie dla mobilności – bony na zasiedlenie;
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych – zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych.

Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r.  – 31.01.2021 r.