Strona główna

Gmina Gorlice

Aktualności » WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024 - 2027

dodano: 2023-05-24 11:58:06

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024 - 2027

W  związku z upływem z końcem bieżącego roku kadencji  ławników sądowych  uprzejmie  informuję, że zgodnie z art. 160, § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 t.j. ze zm.)
Rada Gminy Gorlice przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników na nową kadencję 2024 – 2027 do Sądu Rejonowego w Gorlicach – 1 ławnik

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Art. 158. § 1 ww. ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)    jest nieskazitelnego charakteru,
3)    ukończył 30 lat,
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)    nie przekroczył 70 lat,
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)     posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 
Zgodnie z art. 159. § 1 ww. ustawy ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)    duchowni,
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)     radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Karty dostępne są na stronie internetowej Gminy Gorlice – www.gmina.gorlice.pl, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorlice oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika załącza się następujące dokumenty:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)    dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego.

Rada Gminy Gorlice, będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

 
Dokumenty  wymienione w pkt. 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Karty zgłoszenia kandydatów na ławników wraz z załącznikami można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Gorlice, ul. 11 Listopada 2, II piętro, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Osoba do kontaktu: Leokadia Gustek – specjalista w Referacie Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Gorlice, I piętro, pok. Nr 9, tel. 18 534 62 49.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów lub które wpłynęły do Rady Gminy Gorlice po upływie terminu określonego w § 162 § 1 ustawy pozostawia się bez rozpatrzenia. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Gorlice, dnia 19 maja 2023 r.
 
Wójt
/-/ Jan Przybylski


KARTA


Wszystkie załączniki w BIP

ZAŁĄCZNIKI


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny