Strona główna

Gmina Gorlice

Nagrody i wyróżnienia »

Sukces Gminy Gorlice w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2014

Gmina Gorlice zajęła wysokie ósme miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 2014 w kategorii gmina wiejska. Uplasowała się najwyżej ze wszystkich gmin województwa małopolskiego i powiatu gorlickiego.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 14 lipca 2014 r. w Warszawie, z udziałem Gościa Honorowego prof. Jerzego Buzka.

Gazeta sprawdziła, jak miasta i gminy dbają o swój rozwój oraz o standard życia mieszkańców. Ale duże znaczenie miała też ocena stanu finansów.
Samorządy zostały podzielone na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie.

W pierwszym etapie wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2010 – 2013 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Wzięto pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wybranych kategoriach.

Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, oceniano między innymi:

> dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010–2013;
> wartość środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), jakie w latach 2011–2013 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta;
> indywidualny wskaźnik zadłużenia, który zaczął obowiązywać od 2014 r.;
> dynamikę wzrostu wydatków na administrację od 2009 r.;
> nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2010–2013;
> dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2010–2013;
> relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2010–2013;
> dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca (w wybranych działach) w latach 2010–2012;
> transport i łączność;
> ochronę środowiska;

Do drugiego etapu zakwalifikowano 564 samorządy. W grupie tej znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

Do wszystkich gmin, które przeszły przez pierwszy etap oceny, wysłano ankiety składające się z 18 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych samorządów.

W ankiecie pytano między innymi o:

- udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w latach 2010–2013;
- liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2010–2013;
- wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2010–2013;
- wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w latach 2012–2013;
- liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2010 –2013 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
- czy urząd funkcjonuje na podstawie jednej z metod/narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO, PRI;
- jaka jest ocena wiarygodności kredytowej;
- udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2012–2013;
- współpraca z jednostkami pomocniczymi,
- czy gmina ma plan zagospodarowania przestrzennego, czy pozwolenia na budowę są wydawane na podstawie decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- sposoby zapobiegania bezrobociu w gminie;
- Karta Dużej Rodziny.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny