Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Gorlice zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu zmiany Uchwały Rady Gminy Gorlice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Interesariusze konsultacji społecznych

Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, interesariuszami rewitalizacji są w szczególności:

1.    Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele,

2.    Użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe,

3.    Wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

4.    Mieszkańcy inni niż wymienieni w pkt. 1;

5. Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;

6.   Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

7.    Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

8.    Organy władzy publicznej;

9.    Podmioty, inne niż wymienione w pkt. 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje rozpoczną się dnia 16 sierpnia 2019 r. i potrwają do dnia 16 września 2019 r., przy czym odbywać się będą w formie:

1.    Zbierania uwag w postaci papierowej. Uwagi mogą być składane w Urzędzie Gminy - pokój nr 3.

2.    Zbierania uwag w postaci elektronicznej. Uwagi mogą być przesyłane na adres email rozwoj@gmina.gorlice.pl  

3.    Spotkania z grupą przedstawicielską (przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych), które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 13.30 w Urzędzie Gminy Gorlice w pokoju nr 3.

4.    Spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami podobszarów rewitalizacji, które odbędzie się dnia 30 sierpnia 2019 r. o godzinie 14.30 w Urzędzie Gminy Gorlice w pokoju nr 3.

Poszczególne formy konsultacji zostaną zakończone opracowaniem informacji podsumowującej, która opublikowana zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorlice.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej, proszeni są o skorzystanie z formularza dostępnego pod adresem internetowym www.gmina.gorlice.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 3. Informujemy równocześnie, że uwagi przekazane w innej formie nie będą brane pod uwagę jako udział w tych formach konsultacji społecznych.

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.

 

Osoba odpowiedzialna

 

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Urzędu Gminy jest Edyta Zielińska.

 

 FORMULARZ REWITALIZACJA

 

 PROJEKT REWITALIZACJI (BIP)

 


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne