Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu

Zarządzenie nr 83/2016 Wójta Gminy Gorlice z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie  przyznania dotacji  na realizację, w  drugim półroczu 2016 roku, zadania własnego Gminy Gorlice z zakresu  sprzyjania rozwojowi sportu.


Na podstawie art. 30 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r. poz.446 z późn. zm.), w związku z  § 6 uchwały   Nr XXXIX/348/10   Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Gorlice w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu zarządzam,  co następuje:

 §  1

1.Przyznaję dotacje na ogólną kwotę 59.250 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt  złotych)  na realizację, w drugim półroczu 2016 roku, zadania własnego Gminy Gorlice  z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu.

2. Wykaz podmiotów, którym przyznano dotację o której mowa w ust.1:

Lp

Nazwa klubu sportowego

Kwota dotacji w zł.

1

Ludowy Klub Sportowy Kobylanka

13.500

2

Ludowy Klub Sportowy Zagórzany

13.500

3

Ludowy Klub Sportowy Szymbark 10 000

4

Uczniowski Klub Sportowy w Kobylance

  6.000

5

Uczniowski Klub Sportowy „Orliki” w Ropicy Polskiej 6.000

6

Ludowy Klub Sportowy Bystra

  5.300

7

Ludowy Klub Sportowy Kwiatonowice

  4.950§  2

Decyzja o przyznaniu dotacja została podjęta po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej powołanej w celu zaopiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie projektów na realizacje zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Gorlice, w drugim półroczu 2016 roku.

 §  3

Ustalam dzień 29 lipca 2016 roku jako termin dokonania uzgodnień ostatecznej treści projektów.

§  4

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy Gminą Gorlice a klubem sportowym któremu przyznano dotację.

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny
© Gmina Gorlice
Opracowanie   BITNET - strony internetowe, prezentacje multimedialne