Strona główna

Gmina Gorlice

Ogłoszenia »

Obsługa osób niesłyszących w gminie Gorlice


OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH W URZĘDZIE GMINY GORLICE

Informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243), która nakłada na administrację samorządową nowe obowiązki związane z ułatwieniem załatwiania spraw w urzędzie osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się (m.in. osobom niesłyszącym czy głuchoniemym).

W związku z powyższym:

1) obowiązkiem Urzędu Gminy Gorlice jest zapewnienie dostępu do tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego jest bezpłatna.
Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.)

2) Osoba niepełnosprawna ma prawo w kontaktach z Urzędem skorzystać z pomocy tzw. osoby przybranej, która ma pomagać jej w porozumiewaniu się z urzędnikami.

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

- należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy Gorlice zamiar skorzystania z tłumacza,

- zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed terminem realizacji usługi (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W jaki sposób dokonać zgłoszenia?

- wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go e-mailem na adres:

urzad@gmina.gorlice.pl

 
- wypełniony formularz przesłać faksem na numer (18) 353-54-61

Wyjaśnień i informacji szczegółowych udzielają:

Sekretarz Gminy
Łukasz Markowski – główny specjalista ds. kadrowych tel. (18) 353-57-62 wew. 45
Grzegorz Skowronek – inspektor w referacie Rozwoju Gospodarczego tel. (18) 534 62 56
 

Wymienieni pracownicy nawiążą z Państwem kontakt, udzielą pomocy w rozeznaniu i załatwieniu sprawy, z którą Państwo przyjdziecie do Urzędu Gminy Gorlice.

WAŻNE!

W naszym Urzędzie funkcjonuje stanowisko ds. obsługi osób niepełnosprawnych (Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji) pok. Nr 3, parter obok wejścia do budynku od strony parkingu (osoba do kontaktu – Grzegorz Skowronek). 

formularz wniosku i tekst ustawy do pobrania na stronie BIP
tutaj

 


Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny