Strona główna

Gmina Gorlice

Gospodarka odpadami »

Informacja nt. selektywnego zbierania odpadów komunalnych - WZÓR DEKLARACJI

               Szanowni Mieszkańcy Gminy Gorlice!

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) wszyscy mieszkańcy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W praktyce oznacza to obowiązek segregacji śmieci na pięć frakcji:

  1. szkło
  2. papier
  3. tworzywa sztuczne i metale
  4. odpady biodegradowalne (zielone)
  5. odpady zmieszane (wszystko co nie może zostać zaliczone do wyżej wymienionych i nie jest odpadem niebezpiecznym)

 
Zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, rosnące stawki opłat za składowanie odpadów, coraz wyższe wymagania wobec instalacji przetwarzających odpady w zakresie poziomu recyklingu, stale wzrastająca ilość wytwarzanych w naszych domach odpadów, pociągnęły za sobą także zmiany w wysokości opłaty jaką właściciele nieruchomości zobowiązani będą uiszczać za odbiór odpadów.          

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gorlice nr XXIV/194/20 z dnia 16 grudnia 2020r., począwszy  od dnia 1 stycznia 2021 r.  opłata za odbiór odpadów wynosić będzie 23,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca.      

     
W sytuacji wykrycia nieprawidłowości w segregowaniu śmieci mieszkaniec zapłaci stawkę dwukrotnie wyższą – 46,00zł.            

Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe kompostowniki mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłat – po złożeniu stosownej deklaracji w Urzędzie Gminy Gorlice, pok. nr 6 (poniedziałek- piątek w godz. 7.30 – 15.30).


Kwota zwolnienia z opłaty wynosi 4,00zł – tym samym wysokość opłaty miesięcznej wynosić będzie 19,00zł/ 1 mieszkańca.  

Formularz deklaracji dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, a także na stronie internetowej:

- gmina.gorlice.pl Gospodarka odpadami

- bip.malopolska.pl/uggorlice (w menu przedmiotowym – Gospodarka odpadami komunalnymi).

Istnieje również możliwość złożenia deklaracji w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Cyfrowy Urząd Gminy Gorlice - cu.uggorlice.nv.pl. Wymagane jest wówczas posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego i konta na platformie ePUAP.

 

W przypadku zadeklarowania opłaty od ilości osób mniejszej, aniżeli liczba zameldowanych pod danym adresem, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające nieobecność tej osoby.

 

O tym jak ochrona środowiska, w tym najbliższego otoczenia ważna jest dla zdrowia każdego z nas jak i przyszłych pokoleń z pewnością nikogo z Państwa przekonywać nie trzeba. Wspólnie zadbajmy o środowisko – używajmy toreb wielokrotnego użytku, stosujmy biodegradowalne opakowania, segregujmy śmieci, a odpady zielone wykorzystujmy jako naturalny nawóz, który powstaje w przydomowych kompostownikach.

                                                                                                                          Wójt  

                                                                                                /-/ Jan Przybylski
Mapa serwisu
Europejski Fundusz Rolny